SJ/CF 20W50
SJ/CF 20W50
۴ لیتری

۴ لیتری

۱ لیتری

۱ لیتری

روغن موتور بنزینی برای خودروهای طراحی شده در سال ۱۹۹۷ و قبل از آن می باشد. این روغن با استفاده از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی با کیفیت تولید شده است.

 

ردیف

مشخصات فیزیکی - شیمیایی

روش آزمون

نتیجه آزمون

۱

گرانروی ۱۰۰°C 

cSt

ASTM

D-۴۴۵

۱۸.۵

۲

شاخص گرانروی

ASTM

D-۲۲۷۰

۱۲۴

۳

نقطه اشتعال

ASTM

D-۹۲

۲۲۰

۴

نقطه ريزش

ASTM

D-۹۷

-۲۴

۵

دانسيته ۱۵°C

Kg/m&sup۳;

ASTM

D-۴۰۵۲

۸۸۵

۶

قلیائیت کل

ASTM

 D-۲۸۹۶

۹.۱